ACT BG website

Банер
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Контрол на пълнене и спедиция | Описание

Е-поща Печат PDF
Общо описание       
Системата за контрол пълнене на циментовози и спедиция "СПЕД 2005" дава възможност за управление на достъпа до точките за пълнене на продукция, контролиране преминаването на товарните автомобили през транспортните портали и регистрирането на всички необходими дейности по обслужването на курсовете им за пренос на товари. Наред с това системата предоставя възможности за наблюдение в реално време на фазите от обслужването за всеки от автомобилите на територията на обекта (регистрация на курс, пълнене на продукция от точките за товарене, теглене на везните и др.). На базата на тази информация от управленския персонал се правят справки за експорта на продукцията по вид, точки на пълнене и.т.н. за избран период от време. Системата използва идентификатори с безконтактно дистанционно четене (RFID радиочестотни карти). Отпечатването на лого, снимка, име и други данни превръщат картата в идентификатор и за физическата охрана на обекта.   
Възможности  
"СПЕД 2005" е резултат на дългогодишен труд и опит, които ни дават основание да кажем, че сме достигнали максимално изискванията, които се предявяват към такива системи. Конфигурирането на такава система е в зависимост от изискванията на ползвателя и спецификата на обекта. При необходимост тя може лесно да се разширява или променя, без да са необходими допълнителни усилия от страна на клиентите. Основните качества, които я характеризират са:  
    - модулност на хардуера и софтуера;
    - гъвкавост при реализиране на различните конфигурации;
    - лесна разширяемост и реконфигуриране;
    - лесна настройка на параметрите;
    - интуитивен интерфейс на български език;
    - йерархичност с различни нива на достъп до системата и работата с нея;
    - използване на безконтактни карти;
    - независимост от прекъсванията на електрическото захранване (резервираност);
    - централизирана база данни;
    - продължаване на работата след отпадане на връзката със сървъра (автономност);
    - управление и настройка от голям брой компютри;
    - управление на различни видове входно-изходни изпълнителни устройства;
    - звуков и светлинен сигнал при крайните устройства.
 
Използването на идентификатори с безконтактно дистанционно четене има  следните предимства:  
    - сигурност и надеждност на системата;
    - дистанционно и безконтактно четене на идентификатора;
    - бързо прочитане на идентификатора;
    - възможност за лесно опериране с него;
    - ниска цена.
 
Системата използва визуален графичен интерфейс, познат от стандартните продукти на Windows и това я прави бърза за усвояване и лесна при работа.  
Системата дава отлични възможности за контрол и мониторинг на различните точки за пълнене на продукция на даден обект или група от обекти.  
Системата предоставя информация във вид на различни справки от събитията, възникнали по различни причини при работата, на потребителите на такава информация – оператори, ръководители и друг управленски персонал. Тази информация помага на висшето мениджърско ръководство при вземане на правилни управленски решения.  
Програмната част на системата СПЕД 2005 е изградена на модулен принцип. Тя е предвидена да работи под WINDOWS ‘98 / NT /2000 / XP / 7 и служи за справки, актуализация и поддържане на базата данни, в която се съдържа информацията за:  
    - структурата на системата относно точките за пълнене на продукция;
pic_ov_1
 
    - видовете продукция, материали и суровини за транспортиране;
                   pic_ov_2
 
    - везни, RFID четци, бариери и светофари на транспортните портали;
    - автомобилите и техните водачи;
pic_ov_3
 
    - индивидуалните номера на идентификаторите на водачите на МПС;
    - лицата, за които е осигурен достъп за работа със системата;
  pic_ov_4

pic_ov_5
 
Програмната система дава следните възможности и по-важни функции:  
    - генериране на справки в базата данни на упълномощени за това лица (оператори, търговци и мениджъри). Справките дават възможност да се извлече и разпечата информация за:
Обобщен отчет за преминалите по време на смяната продукция, суровини и материали по вход и изход;
    1. Обобщен отчет за преминалите по време на смяната продукция, суровини и материали по вход и изход;
pic_ov_6

    2. Курсовете по определени критерии:период от време, оператор, автомобил, водач, изнесени продукти или материали и внесени суровини и материали;
pic_ov_7
 
   3. Събитията (регистрация на вход и изход, начало и край на пълнене, невалидни карти и др.) за определен период от време за: определен или всички водачи и  определена точка на пълнене;
    4. Справка по избрани от потребителя критерии (филтър) и др.

    - наблюдение в реално време на точките за пълнене на продукция;
    - работа на няколко потребителя в мрежа;
    - добавяне на нови и изтриване на стари невалидни номера на идентификатори, разрешаване или отнемане правото на достъп до точките за пълнене;
    - On-line зареждане на данните в терминалите;
    - непрекъснат обмен на данни и команди с терминалите;
    - своевременно информиране при възникнали нередности и неизправности в системата.